13 Şubat 2010 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları

B Sınıfı Çıkmış Ehliyet Soruları Yorum Yap

13 Şubat 2010 Ehliyet Sınavı B Sınıfı – Y Kitapçığı ve Z Kitapçığı – İLK YARDIM BİLGİSİ, TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ ile MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ soruları ve cevapları…

13 Şubat 2010 B Sınıfı İLK YARDIM BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir?
A) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
B) Yaralının hemen hastaneye taşınması
C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması
D) Tıbbi yardım istenmesi

2. Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
A) Dolaşım sistemini
B) Hareket sistemini
C) Boşaltım sistemini
D) Sindirim sistemini

3. Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?
A) 10-20 B) 40-50
C) 60-100 D) 100-120

4. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır.
B) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır.
C) Atardamardaki kan basıncı, toplardamardakinden fazladır.
D) Kılcal damardaki kan basıncı diğer damarlardakinden azdır.

5. Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur?
A) Kâğıt mendil B) Oksijenli su
C) Alkol D) Gazlı bez

6. Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?
A) Motosiklet B) Kamyonet
C) Kamyon D) Otobüs

7. Ağızdan ağıza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
A) Nabız sayısının azalmasından
B) Göğüs kafesinin yükselmesinden
C) Vücut sıcaklığının azalmasından
D) Yüzünün sararmasından

8.

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?
A) Solunum güçlüğü olanlarda
B) Boyun omurlarında hasar olanlarda
C) Kanama ve kusmuk nedeniyle oluşan tıkanıklıklarda
D) Dilin geriye kaçıp, hava yolunu tıkadığı durumlarda

9. Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
A) Göz bebeklerinin küçülmesi
B) Kişinin aktif ve huzursuz olması
C) Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması
D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması

10. Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
B) Damarı genişletip kan basıncının azalmasını sağlamak
C) Yaranın çabuk İyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak

11. Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz?
A) Tıbbi birimleri haberdar etmek
B) Bilincini açık tutmaya çalışmak
C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak
D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak

12. Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?

13. İlk yardım yapan kişi yaralının om uzuna hafifçe dokunarak “iyi misiniz?” diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
A) Solunumu B) Ağız içi
C) Bilinci D) Göğüs hareketi

14. Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?
I- Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması
II- Solunum kontrolü
III- Dolaşım kontrolü (nabız atımlarına bakılarak)
A) I-II-III B) II-III-I
C) III-II-I D) I-III-II

15. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak
B) Kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak
C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
D) Kanayan damarın üzerine bastırmak

16. Kanama olan bölgeye turnike uygulanabilmesi için gerekli olan şartların en doğru olarak verildiği seçenek hangisidir?
A) Vücutta atardamarların geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır.
B) Vücutta atardamarların geçtiği tek kemikli bölgeye uygulanır.
C) Vücutta toplardamarların geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır.
D) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölgeye uygulanır.

17. Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir?
A) Reflekslerin kaybolması
B) Kazazedenin bilincini yitirmesi
C) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
D) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması

18. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?
A) Midenin B) Akciğerin
C) Karaciğerin D) Dalağın

19. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra da kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Başı sıcak su ile yıkanır.
B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir.
C) Normal faaliyetini sürdürmesine İzin verilir.
D) En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.

20. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
A) Kalça B) Omuz
C) Göğüs D) El

21. Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında, dıştan uygulanacak olan atelin boyu ne kadar olmalıdır?
A) Topuktan dize kadar
B) Dizden kalçaya kadar
C) Topuktan kalçaya kadar
D) Topuktan koltuk altına kadar

22. Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtilerinden değildir?
A) Eklem bölgesinde şekil bozukluğu
B) Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
C) Eklemde hareket kısıtlılığı veya kaybı
D) Eklemde morarma ve şişlik

23. Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur?
A) Kaza zamanının
B) Açık ve net adresin
C) Yaralıların kimliklerinin
D) Yaralıların sayısı ve durumlarının

24. Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
A) Turnike uygulanan
B) Ayağında çıkık olan
C) Birinci derecede yanığı olan
D) Solunum zorluğu çeken

25. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
A) Omurga kırığı olan
B) Kaburga kırığı olan
C) Kolunda yara ve kırık olan
D) Birinci derecede yanığı olan

26. Aşağıdaki durumların hangisinde egzoz gazı daha fazla zarar verir?
A) Trafik ortamında kaldırımda beklenildiğinde
B) Öndeki araç sürekli yakından takip edildiğinde
C) Tünelde camları kapalı olarak araç kullanıldığında
D) Kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalındığında

27. Donma vakalarında ilk yardım uygulaması olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Elektrikli battaniyeye sarılması
B) Önce ılık sonra sıcak ortama alınması
C) Donan bölgeye ovularak masaj yapılması
D) Soba ve benzeri ısıtıcılara yaklaştırılması

28. Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden değildir?
A) Kalbin durması veya atımının düzensiz olması
B) Akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması
C) İshal veya kabızlık oluşması
D) Solunumun durması

29. Yanık vakalarında uygulanan ilk yardımda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A) Yanığa bağlı oluşan su dolu kabarcıkların patlatılması
B) Kazazedenin alevli yanması durumunda hava ile temasının kesilmesi
C) Kimyasal madde yanıklarında yanan bölgenin bol su ile yıkanması
D) Bilinci yerinde ise bol su verilmesi

30. Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
A) Dinç ve zinde olma
B) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
C) Manevra kabiliyetinde artma
D) Reflekslerinde zayıflama

İLK YARDIM BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

İLK YARDIM BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. A
2. B
3. C
4. A
5. D
6. A
7. B
8. B
9. D
10. A
11. C
12. D
13. C
14. A
15. C
16. B
17. C
18. B
19. D
20. B
21. C
22. B
23. C
24. D
25. A
26. D
27. B
28. C
29. A
30. D

13 Şubat 2010 B Sınıfı TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medeni Kanun
B) Türk Ceza Kanunu
C) Karayolları Trafik Kanunu
D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu

2. Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
A) Geçiş hakkı
B) Bağlantı yolu
C) Geçiş üstünlüğü
D) Hemzemin geçit

3. Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne denir?
A) Bölünmüş yol B) İki yönlü yol
C) Banket D) Şerit

4. Bir aracın güvenle taşıyabileceği, en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir?
A) Azami toplam ağırlık
B) Taşıma sınırı (Kapasite)
C) Yüklü ağırlık
D) Gabari

5. Işıklı trafik işaret cihazında, hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
A) Aralıklı yanıp sönen sarı ışık
B) Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık
C) Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
D) Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık

6.

7. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümüne konulur?

A) Virajlı B) Kasisli
C) Kaygan D) Eğimli

8. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Yolda kar mücadelesinin yapıldığını
B) Yolda yapım, bakım veya onarım olduğunu
C) Çalışma sebebiyle yolun trafiğe kapatıldığını
D) Yolda kayma, çökme veya heyelan olduğunu

9. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Hızını artırmalıdır.
B) Park lambalarını yakmalıdır.
C) Takip mesafesini azaltmalıdır.
D) Yavaşlayıp, varsa geçme yasağına uymalıdır.

10. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

A) Yolun kayganlığını kontrol etmelidir.
B) Hızını azaltmalıdır.
C) Geriye dönmelidir.
D) Hızını artırmalıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

12. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Takıp mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
B) 70 metreden sonra park alanı olduğunu
C) 70 metreden sonra yolun daralacağını
D) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini

13. Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

A) Park yasağını
B) Geçme yasağı sonunu
C) Hız sınırlaması sonunu
D) Öndeki taşıtı geçmenin yasak

14. Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

15. Aşağıdakilerden hangisi taşıt giremez işaretidir?

16. Aşağıdakilerden hangisi, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

17. Koşulların uygun olması hâlinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakiler den hangisini yapabilir?
A) Diğer şeride geçemez.
B) Önündeki aracı geçebilir.
C) Takip mesafesini azaltabilir.
D) Sol şeritte sürekli seyredebilir.

18. Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir ve sola dönüş için olduğunu bildirir?

19. Suçun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 0,50 promilin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
A) 30 gün B) 3 ay
C) 6 ay D) 2 yıl

20. Bir sürücünün, aşağıda verilen hangi aracı 24 saat süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

21.

Şekildeki araç sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda;
• Aksine bir işaret yoksa,
• Geçme ve dönme dışında,
aşağıdakilerden hangisinden seyretmek zorundadır?
A) Banketten B) Orta şeritten
C) En sağ şeritten D) En sol şeritten

22. Aksine bir işaret yoksa aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri dışındaki azami hızı 90 km / saat olmalıdır?

23.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/h hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

24.

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
I- önündeki araç ile takip mesafesini azaltması
II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi
III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması
A) Yalnız I B) I-II
C) II -III D) I-II-III

25. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Hızını arttırmalıdır.
B) Bulunduğu şeridi izlemelidir.
C) önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır.
D) Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir.

26.

Şekle göre, 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?
A) 2 numaralı araca yol vermelidir.
B) Hızını artırarak dönüşünü yapmalıdır.
C) 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir.
D) 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalıdır.

27.

Şekildeki araçların geçiş üstünlüğü sırası nasıl olmalıdır?
A) 2 – 3 – 4 – 1 B) 3 – 4 – 1 – 2
C) 1 – 3 – 4 – 2 D) 4 – 1 – 2 – 3

28. Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A) Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt, diğerine
B) Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
C) Otomobil, kamyona
D) Kamyon, otomobile

29. Sürücüler, yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar?
A) Yolcuları aracın solundan indirip bindirmeye
B) Yolcuları aracın sağından indirip bindirmeye
C) Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmeye
D) Yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmeye

30. Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
A) Yakını gösteren ışıklar
B) Acil uyarı ışıkları
C) Dönüş ışıkları
D) Park ışıkları

31. Arızalanan aracı, diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir?
A) Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir.
B) Aracın ön kısmına 150 metre mesafeden görülecek şekilde yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır.
C) Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır.
D) Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır.

32.

Işık donanımı arızalı olan aracın geceleyin, şekildeki gibi çekilmesi sırasında aşağıda-kilerden hangileri kullanılır?
I- Çelik çubuk, çelik halat veya zincir
II- Kırmızı ışık veya kırmızı yansıtıcı
III- Branda bezi
A) Yalnız I
B) I-II
C) II -III
D) I-II-III

33. Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
A) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
B) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
C) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak

34. Okul taşıtlarının arkasındaki “DUR” işaretinin yanması neyi bildirir?
A) Taşıtın geri manevra yaptığını
B) Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
C) Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini
D) Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu

35. Hemzemin geçitte aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
A) Hızın azaltılması
B) Öndeki aracın geçilmesi
C) Bariyer kapalı ise durulması
D) Bariyer açık ise dikkatli geçilmesi

36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?
A) SRC1
B) SRC2
C) SRC3
D) SRC4

37. Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?
A) En sağ şeridi
B) Ortadaki şeridi
C) Hızlanma (katılma) şeridini
D) Yavaşlama şeridini

38. Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A) Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
B) Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C) Selektör yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
D) Etkili şekilde koma çalmalıdır.

39. Trafik kazalarında araçlara ait kusurlardan bazıları şunlardır:
• Lastik patlaması
• Kusurlu rot
• Aks kırılması
• Kusurlu fren
Bu sebeplere bağlı trafik kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olur?
A) Seyir sırasında saatte bir mola verilmesi
B) Araç yağının zamanında değiştirilmesi
C) Araç bakımının zamanında yapılması
D) Araç yakıtının zamanında alınması

40. Tabloda trafikteki araç sayısı ve bir yıl içindeki trafik kazalarına bağlı olarak ölen insan sayısı verilmiştir.

Bu bilgilere bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Araç sayısına oranla ülkemizdeki trafik kazalarındaki ölümün daha fazla olduğu
B) Ülkemizde trafik işaretleri ve görevlilerinin sayısının yetersiz olduğu
C) Ülkemizdeki trafik yoğunluğunun diğer ülkelerden daha fazla olduğu
D) Ülkemizdeki kara yolu yapısının diğer ülkelerden daha geri düzeyde olduğu

41. B sınıfı sürücü belgesi olan kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanamaz?
A) Otomobil B) Kamyonet
C) Motosiklet D) Minibüs

42. Monoküler (tek gözü gören) kişiler aşağıda verilen sürücü belgelerinden hangisini almak için başvuru yapabilir?
A) B
B) C
C) D
D) E

43. Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
A) Zorunlu mali sorumluluk sigortasının
B) Koltuk ferdi kaza sigortasının
C) Kasko sigortasının
D) Aracın bakımının

44. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
A) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi
B) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
C) Trafik güvenliği İçin ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması
D) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

45. Aşağıdakilerden hangisi geçerli sürücü belgesi sahibi olmadan araç kullananlara, ilk tespitte uygulanır?
A) Ağır para cezası
B) Bir yıldan iki yıla kadar hafif hapis
C) Bir aydan iki aya kadar hafif hapis ve para cezası
D) İki aydan üç aya kadar hafif hapis ve para cezası

46. Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
A) Sürücünün hemen yanında
B) Arka camın önünde
C) Torpido gözünde
D) Arka bagajda

47. Takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
A) Sürücünün kat ettiği kilometreyi ve tükettiği akaryakıtı tespit etmektir.
B) Sürücünün çalışma ve dinlenme süreleriyle yaptığı hızı tespit etmektir.
C) Sürücünün çalıştığı günleri ve hak ettiği ücreti tespit etmektir.
D) Sürücünün taşıdığı yük miktarını ve aldığı parayı tespit etmektir.

48. Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne ad verilir?
A) Sesli ilan B) Duyuru
C) Gürültü D) Konuşma

49. Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevreyi olumsuz etkiler?
A) Egzoz emisyon kontrollerini zamanında yaptırmaları
B) Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
C) Araçların bakımlarını zamanında yaptırmaları
D) Araç hızına uygun viteste seyretmeleri

50. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?
A) Trafik yoğunluğunun azalmasına
B) Yakıt tüketiminin artmasına
C) Hız sınırlarının aşılmasına
D) Yakıt tasarrufuna

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ TESTİ BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİP MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ TESTİNE GEÇİNİZ.

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. C
2. A
3. D
4. B
5. C
6. D
7. C
8. B
9. D
10. B
11. C
12. A
13. B
14. A
15. B
16. A
17. B
18. A
19. D
20. B
21. C
22. D
23. D
24. C
25. B
26. A
27. C
28. D
29. B
30. A
31. C
32. B
33. A
34. C
35. B
36. D
37. C
38. B
39. C
40. A
41. C
42. A
43. A
44. B
45. C
46. A
47. B
48. C
49. B
50. D

13 Şubat 2010 B Sınıfı MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ Soruları-Cevapları

1.

Trafikte bulunan diğer sürücüleri uyarmak için yanmakta olan şekildeki geri vites lambalarının rengi hangisidir?
A) Kırmızı
B) Beyaz
C) Mavi
D) Sarı

2. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir?
A) Aks
B) Supap
C) Piston
D) Krank mili

3. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar?
A) Su ve yağ soğutmalı
B) Su ve hava soğutmalı
C) Yağ ve motorin soğutmalı
D) Hava ve benzin soğutmalı

4. Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Camın patlamasını önlemek
B) Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak
C) Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek
D) Cam yapışkanının cama ve gövdeye sağlam tutunmasını sağlamak

5. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır?
A) Radyatör
B) Vantilatör
C) Alternatör
D) Endüksiyon bobini

6. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sisteminin görevidir?
A) Silindirdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
B) Karterdeki yakıt-hava karışımını ateşlemek
C) Silindirdeki yağ karışımını ateşlemek
D) Karterdeki yağ karışımını ateşlemek

7. Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağlamayı sağlamak
B) Diferansiyeli çalıştırmak
C) Vites kutusunu çalıştırmak
D) Aydınlatma sistemi ve özel alıcıları çalıştırmak

8. Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir?
A) Yakıt sarfiyatının artması
B) Motorun gücünün artması
C) Motorun hararet yapması
D) Motorun yağ yakması

9. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin görevidir?
A) Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
B) Silindire benzin-hava karışımı göndermek
C) Diferansiyele yağ karışımı göndermek
D) Silindire yağ karışımı göndermek

10. Aşağıdakilerden hangisi benzinli motorlarda yakıt sisteminin parçasıdır?
A) Distribütör B) Karbüratör
C) Vantilatör D) Radyatör

11. Motorda hava filtresinin görevi nedir?
A) Suyu temizlemek
B) Yağı temizlemek
C) Yakıtı temizlemek
D) Havayı temizlemek

12. Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?
A) Motor az yağ yakar.
B) Motorun gücü artar.
C) Motorun gücü azalır.
D) Motor çok yağ yakar.

13. Hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
A) Aşırı hız yapılması
B) Frenlerin ayarsız olması
C) Lastiklerin havasının az olması
D) Rölanti ayarının bozuk olması

14. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A) Antifriz
B) Termostat
C) Kızdırma bujisi
D) Hava filtresi

15.

Şekilde gösterilen marş motorunun görevi nedir?
A) Motoru çalışma sıcaklığında tutmak
B) Motora ilk hareketi vermek
C) Araca ilk hareketi vermek
D) Aküyü şarj etmek

16. Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?
A) Alternatörün
B) Far ampulünün
C) Marş motorunun
D) Endüksiyon bobininin

17. Marş yapıldığında, marş motoru çalışmıyorsa sebebi ne olabilir?
A) Akü boşalmıştır.
B) Depoda yakıt bitmiştir.
C) Termostat arızalanmıştır.
D) Bujilere akım gelmiyordur.

18. Motorda, çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?
A) Yakıt sistemi
B) Soğutma sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Yağlama sistemi

19. Aşağıdakilerden hangisi karterin görevidir?
A) Soğutma suyuna depoluk etmek
B) Motor yağına depoluk etmek
C) Vites dişlilerini korumak
D) Kavramayı korumak

20. Aşağıdakilerden hangisi, yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A) Su seviyesi kontrolü
B) Hava filtresi kontrolü
C) Yağ seviyesi kontrolü
D) Hidrolik seviyesi kontrolü
21. Radyatör aşağıdakilerden hangisine depoluk eder?
A) Motorine
B) Hidrolik yağına
C) Yağlama yağına
D) Soğutma suyuna

22. Aşağıdakilerden hangisi vantilatörün görevidir?
A) Radyatördeki suyu soğutmak
B) Radyatördeki suyu ısıtmak
C) Kalorifer suyunu ısıtmak
D) Motor yağını ısıtmak

23. Motor bloğundaki su kanallarında paslanma ve kireçlenme olmuşsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
A) Motorun yağ yakması
B) Motorun çalışmaması
C) Motorun fazla ısınması
D) Motorun zengin karışımla çalışması

24. Aşağıdakilerden hangisi, soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir?
A) Su kaçağı
B) Yağ kaçağı
C) Hidrolik kaçağı
D) Elektrolit kaçağı

25. Hangisi alternatörün üretmiş olduğu elektriğin voltajını ve şiddetini kontrol altıda tutan şarj sistemi parçasıdır?
A) Karbüratör B) Regülâtör
C) Marş motoru D) Sigorta

26. Motor çalışırken gösterge panelinde şarj ikaz ışığı yanarsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
A) Alternatörde
B) Fan motorunda
C) Marş motorunda
D) Far ampullerinde

27. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
A) Aküyü şarj etmek
B) Bujilere giden akımı yükseltmek
C) Kısa devre olduğunda sistemi korumak
D) Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek

28. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A) Aracın hızını
B) Yakıt miktarını
C) Motor sıcaklığını
D) Motor devir sayısını

29. Kavrama (debriyaj) sistemi, aracın neresinde bulunur?
A) Krank mili ile volan arasında
B) Vites kutusu ile şaft arasında
C) Motor ile vites kutusu arasında
D) Diferansiyel ile tekerlekler arasında

30. Debriyaj bilyasının sık sık bozulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Taşıt hareket hâlinde İken debriyaj pedalına yarım basılıyordun
B) Debriyaj pedalına hiç basılmıyordun
C) Debriyaj pedal boşluğu fazladır.
D) Debriyaj teli kopmuştur.

31.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir?
A) Volan
B) Diferansiyel
C) Aks
D) Vites Kutusu

32. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
A) Direksiyon B) Diferansiyel
C) Amortisör D) Ön düzen

33. Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin orta kısmından aşınmasına yol açar?
A) Amortisörün patlak olması
B) Rot ayarının bozuk olması
C) Lastik hava basıncının fazla olması
D) Lastik hava basıncının düşük olması

34. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir?
A) Eksantrik milinde balanssızlık vardır.
B) Alternatörde balanssızlık vardır.
C) Pistonlarda balanssızlık vardır.
D) Lastiklerde balanssızlık vardır.

35. Araç park edildikten sonra aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
A) Vitesi boşa almak
B) El frenini çekmek
C) Fren pedalına basmak
D) Debriyaj pedalına basmak

36. Araç seyir halindeyken gösterge panelinde hangisinin yanıyor olması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?

37. Fren hidroliğinin seviyesi hangi bakımda kontrol edilir?
A) Haftalık
B) Günlük
C) Aylık
D) Altı aylık

38. Rot ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır?
A) Aracı yavaş kullanmak için
B) Motor yağ seviyesini kontrol etmek için
C) Lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için
D) Düzensiz lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için

39. Yay salınım süresini kısaltan parça aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Rotil
B) Aks
C) Amortisör
D) Şaft

40. Aşağıdakilerden hangisinin yeni motorun alıştırılması (rodaj) zamanında yapılması uygundur?
A) Aşırı hızdan kaçınmak
B) Ani duruş ve kalkış yapmak
C) Motoru tam yükte çalıştırmak
D) Motoru yüksek devirde çalıştırmak

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

MOTOR ve ARAÇ TEKNİĞİ BİLGİSİ CEVAPLARI:
1. B
2. A
3. B
4. C
5. D
6. A
7. D
8. A
9. B
10. B
11. D
12. C
13. A
14. C
15. B
16. C
17. A
18. D
19. B
20. C
21. D
22. A
23. C
24. A
25. B
26. A
27. C
28. D
29. C
30. A
31. D
32. B
33. C
34. D
35. B
36. A
37. B
38. D
39. C
40. A

Her ders kendi içerisinde 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Başarılı sayılabilmeniz için her dersten -ayrı ayrı- 70 puan almanız gerekir.

 • B sınıfı ehliyet sınavından geçmem için kaç doğru yapmam gerekir?

İlkyardım 30 soruda 21 doğru, Trafik 50 soruda 35 doğru, Motor 40 soruda 28 doğru yaparsanız; her bir testten 70 puan alarak sınavı geçmiş olursunuz.

Bu konuyu okuyanlar şunları da okudu:

“13 Şubat 2010 Ehliyet Sınavı B Sınıfı Soruları-Cevapları” yazısına 11 yorum yapılmış:

 1. 1
  hasan

  Bekliyoruz bügün cıkdım sınavdan inş hayırlısı olmulşdur


 2. 2
  filiz

  bılmıyorum ya yaptık birşeyler hayırlısı korktugum gibi çıkmadı sorular ama bakalım insallah alırız herkes için hayırlısı olsun


 3. 3
  nermin

  ben ılk yardımdan kaldım ıkıncı gırışım yaptım zordegıldı hayırlısı olsun ne dıyım hepımız ıçın


 4. 4
  emr

  ya sonuçları ne zaman öğrenicez hangi siteden


 5. 5
  Ahmet

  Sınav Sonuçlarıyla ilgili açıklama şurada var:
  http://www.ehliyetsinavisonucu.com/ne-zaman-aciklanacak/


 6. 6
  Can

  Selamlar.Bu ilk yardımda yukarıda da yazdığı gibi 21 doğru yapmak zorundayız değil mi?Bazı sitelerde 23 doğru gerekli diyor.Şimdi ben tereddütte kaldım hangisi doğru diye.Bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim


 7. 7
  mustafa

  mrb arkadaşlar nasılsınız


 8. 8
  mustafa

  bu sorular çok güzel


 9. 9
  oğuzhan

  kesin kazandıkl:)


 10. 10
  fuat

  sadece test cöyorum girmedim sınavlara ama hepsinde 90_95 alıyorum bakalım bu sene gircm dua edin :) )


 11. 11
  vhghj

  erf


Sayfaya yorum yazınız

Yorumunuzu aşağıdaki kutuya yazınız ve Gönder'e tıklayınız.

WP Theme & Icons by N.Design Studio | Türkçe Çeviri: WP Arşiv
Yazılar RSS Yorumlar RSS Giriş